Teams


Binnen VC Maasdal spelen zowel senioren, jeugdteams als recreanten in verschillende teams:

 

Seniorenteams:
- Heren 1
- Heren 2
- Dames 1
- Dames 2
- Dames 3
 
Jeugdteams:

- Meisjes B1
- Meisjes B2

- CMV N 5.1
- CMV N 4.1
- CMV N 4.2
- CMV N 4.3
- CMV N 2.1

- CMV N 2.2
- CMV N 1.1

 
Recreantenteams:
- Recreanten 

 

 

 

 

 

Leeftijdcategoriën jeugdspelers Nevobo:

 

Speelniveau jeugd:

2017-2018

Jeugd A geboren op of na 01-10-1999
Jeugd B geboren op of na 01-10-2001

Jeugd C

geboren op of na 01-10-2003

CMV Niveau 6

geboren op of na 01-10-2005

CMV Niveau 5

geboren op of na 01-10-2006

CMV Niveau 4

geboren op of na 01-10-2007

CMV Niveau 3

geboren op of na 01-10-2008

CMV Niveau 2

geboren op of na 01-10-2009

CMV Niveau 1

geboren op of na 01-10-2010

 

 

 

 

Installatiebedrijf Rob Gielen